Termograafia -Olanex Ehitus | Olanex | Teenused | Kontakt | Hinnakiri | Galerii | Huvitavat lugemist
     

Omanikujärelevalve tegemise kord

 

Vastu võetud 25.01.2011 nr 7

 

Määrus kehtestatakse „Ehitusseaduse” § 30 lõike 8 alusel.

 

§ 1. Määruse reguleerimisala ja omanikujärelevalve tegemise eesmärk


(1) Määrus reguleerib omanikujärelevalve tegemist avaliku huvi ja ehitise omaniku erahuvi
kaitsmiseks ning ehitise omaniku ehitustehniliseks nõustamiseks.


(2) Omanikujärelevalve tegemise eesmärk on tagada:
1) ehitusprojektikohane ehitamine;
2) ehitamise tehniliste dokumentide koostamine;
3) ehitustööde nõuetekohane kvaliteet;
4) nõuetekohane ehitamine.


§ 2. Omanikujärelevalve teenuse korraldamine


(1) Enne ehitamise alustamist määrab ehitise omanik omanikujärelevalve tegija.
(2) Omanikujärelevalvet tehakse vähemalt ehitamise alustamisest kuni ehitise kasutusloa saamiseni.
(3) Omanikujärelevalvet tehakse õigusaktide ja omanikujärelevalve tegijaga sõlmitud lepingus
sätestatud mahus.
(4) Kui ehitamisel on kaasatud rohkem kui üks omanikujärelevalve tegija, peab ehitise omanik
kirjalikult määrama nende vastutusvaldkonnad ja -ulatuse ning sellest teavitama kõiki antud
ehitusobjekti ehitamisega seotud isikuid.


§ 3. Omanikujärelevalve tegemine


(1) Omanikujärelevalve tegija on kohustatud osutama teenust asjatundlikult ja erapooletult, olles
sõltumatu muuhulgas ehitise projekteerijast, ehitajast, ehitisele paigaldatavate ehitustoodete
hankijatest ning valmistajatest.
(2) Omanikujärelevalve tegemist juhib ja esitab omanikujärelevalve tegija nimel seisukohti
„Ehitusseaduse” § 47 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele vastav omanikujärelevalve tegevusala
vastutav spetsialist (edaspidi omanikujärelevalve vastutav spetsialist).
(3) Toiminguteks, milleks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud vastutaval spetsialistil pädevus
puudub, kaasab omanikujärelevalve tegija vastava pädevusega teisi omanikujärelevalve vastutavaid
spetsialiste.


§ 4. Omanikujärelevalve tegija tegevuse lähtealused


(1) Omanikujärelevalve tegija lähtub oma tegevuses:
1) ehitus- ja projekteerimisalastest õigusaktidest;
2) ehitusloast või „Ehitusseaduse” §-s 16 sätestatud kirjalikust nõusolekust;
3) ehitamise aluseks olevast ehitusprojektist, seejuures kontrollides selle vastavust ehitusloa aluseks
olnud ehitusprojektile;
4) omaniku ja projekteerija ning omaniku ja ehitusettevõtja vahelistes lepingutes määratletud
standarditest ja muudest juhendmaterjalidest;
5) heast projekteerimis- ja ehitustavast;
6) ehitusuuringute tulemustest nende olemasolul;
7) ehitusprojektile teostatud ekspertiiside aruannetest nende olemasolul;
8) ehitusprojektile antud kooskõlastustest ja märkustest nende olemasolul;
9) ehitusettevõtja ja omaniku vahelisest lepingu ehitustehnilisest osast.


(2) Ehitise omanik peab omanikujärelevalve tegijale edastama vähemalt järgmised dokumendid:


1) ehitamise aluseks olev ehitusprojekt;
2) ehitusuuringute tulemused nende olemasolul;
Leht 2 / 3 Omanikujärelevalve tegemise kord
3) ehitusprojektile teostatud ekspertiiside aruanded nende olemasolul;
4) ehitusluba koos selle väljastamise aluseks olnud ehitusprojektiga või „Ehitusseaduse” §-s 16
sätestatud kirjalik nõusolek;
5) ehitusprojektile antud kooskõlastused ja märkused nende olemasolul;
6) ehitusettevõtja ja omaniku vahelise lepingu ehitustehniline osa.


§ 5. Omanikujärelevalve tegija ülesanded


(1) Omanikujärelevalve tegija koostab oma ülesannete tegemiseks järelevalveprotseduuride
programmi.
(2) Omanikujärelevalve tegija ülesanded:
1) ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontroll, mille käigus tehakse kindlaks ehitusprojekti terviklikkus,
sealhulgas ehitusprojekti vastavus „Ehitusseaduse” § 18 lõike 3 nõuetele;
2) hoone mahamärkimisega seotud geodeetiliste tööde hindamine;
3) reaalsete vundeerimistingimuste võrdlemine ehitusprojekti koostamise aluseks olnud
pinnaseandmetega või geotehniliste uuringute andmetega;
4) ehitatava ehitise ja selle osade ehitusprojektile ning ehitusettevõtja ja ehitise omaniku vahel
kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile vastavuse kontroll;
5) ehitisse püsivalt paigaldatavate ehitustoodete, sealhulgas püsivalt paigaldatavate seadmete,
ehitusprojektile vastavuse kontroll esitatud dokumentide alusel;
6) kasutatavaid ehitustooteid ja püsivalt paigaldatavate seadmete iseloomustava dokumentatsiooni
olemasolu kontroll;
7) ehitustööde kvaliteedi hinnangute, mõõtmiste, katsetuste ja ekspertiiside teostamiseks
ettepanekute tegemine ning nende järelevalve;
8) ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohase ja õigeaegse täitmise kontroll ja vajadusel nende
esitamise, täiendamise või parandamise nõudmine;
9) esitatud teostusjooniste tegelikkusele vastavuse hindamine;
10) ehitatava ehitise ja selle asukoha maaüksuse korrashoiu kontroll;
11) ehitatava ehitise ja selle asukoha maaüksuse ümbruskonna ohutuse, sealhulgas kolmandatele
isikutele, kontroll;
12) keskkonnaohutuse kontroll;
13) osalemine ehitustööde või selle osade üleandmisel-vastuvõtmisel ning selle põhjal hinnangu
andmine ehitise valmidusastmest;
14) kaetavate tööde ja ehitise osade ülevaatus, ehitusprojektile vastavuse kontroll ning
dokumentatsiooni kontroll;
15) tööohutuse nõuete rikkumise tuvastamisel või kahtluse korral märkuste tegemine;
16) esimesel võimalusel Tehnilise Järelevalve Ameti teavitamine, kui seda ei ole teinud
ehitusettevõtja või ehitise omanik, ehitise ehitamisel toimunud avariist või õnnetusjuhtumist, mis
tulenes ehitise või ehitamise nõuetele mittevastavausest ning kui see on põhjustanud inimvigastusi
või materiaalset kahju või võib neid põhjustada;
17) tehtud ettekirjutuste täitmise kontroll.
(3) Omanikujärelevalve tegija ülesandeks ei ole ehitusprojektis esitatud arhitektuuriliste või tehnilise
lahenduse sobilikkuse hindamine, kuid omanikujärelevalve tegijal on õigus teha ettepanekuid
ehitusprojektis esitatud lahenduste suhtes, tehes koostööd ehitusprojekti koostajaga.


§ 6. Teavitamine


(1) Omanikujärelevalve tegija on kohustatud viivitamatult teavitama ehitise omanikku ja
ehitusettevõtjat pärast järgmiste asjaolude temale teatavaks saamist:
1) ehitusprojektis ilmnenud mittevastavus „Ehitusseaduse” § 18 lõike 3 nõuetele;
2) ehitamisel ilmnenud mittevastavus ehitusprojektile;
3) ehitamisel kasutatavate ehitustoodete ja ehitisse püsivalt paigaldavate seadmete mittevastavus
nõuetele või ehitusprojektile;
4) teostatavate ehitustööde ohtlikkus;
5) ehitatava ehitise ja ehitusplatsi ohtlikkus;
6) ehitamisest tingitud keskkonna saastatus ehitusplatsil;
7) ehitamisest tingitud keskkonna saastamine;
8) tõenäoliselt tekkida võiv ehitise nõuetele mittevastavus, mis võib tuleneda ehitustootest või
ehitustehnoloogiast;
9) ehitamise aluseks oleva ehitusprojekti mittevastavus ehitusloa aluseks olevale ehitusprojektile.


(2) Muudest asjaoludest, mis ohustavad või rikuvad omanikujärelevalve tegijale teadaolevalt ehitise
omaniku õigusi ehitatava ehitise või maaüksuse suhtes, või puudustest, mis ilmnevad käesoleva
määruse § 5 lõikes 2 sätestatud ülesannete täitmisel, on omanikujärelevalve tegija kohustatud
omanikku kirjalikult teavitama kahe tööpäeva jooksul alates ajast, millal omanikujärelevalve tegija
vastavatest asjaoludest teada sai.


(3) Teavitamine peab toimuma operatiivselt ning omanikujärelevalve vastutav spetsialist teeb
ehitustööde päevikusse sellekohase sissekande.

§ 7. Omanikujärelevalve tegija õigused


(1) Omanikujärelevalve tegijal on õigus nõuda, sellest ehitise omanikku ja ehitusettevõtjat teavitades:


1) ehitusprojekti koostajalt ehitusprojekti õigusaktides kehtestatud nõuetega vastavusse viimist;
2) ehitusettevõtjalt kasutatud ehitustoodete ja paigaldatud seadmete vastavusdeklaratsioonide ja/või
-sertifikaatide (tunnistuste) ja muude vajalike dokumentide, nagu näiteks garantiikirjad, hooldus- või
kasutusjuhendid, originaalide või koopiate esitamist;
3) ehitusettevõtja poolt kasutatud ehitustoote ja püsivalt paigaldatavate seadmete asendamist, kui
need ei vasta ehitusprojektile ja kehtestatud nõuetele;
4) ehitusettevõtjalt nõuetele, ehitusprojektile või ehitise omaniku ja ehitusettevõtja vahel sõlmitud
lepingule mittevastavate ehitustööde ümbertegemist;
5) ehitustööde peatamist avariiohu tekkimise, ehitusalastes õigusaktides sätestatud nõuete rikkumise,
ehitusloa või kirjaliku nõusoleku tingimuste täitmata jätmise ja ehitusprojektile mittevastava ehitamise
korral;
6) ehitusettevõtjalt ehitamise nõuetekohast ja õigeaegset dokumenteerimist.


(2) Omanikujärelevalve tegija esitab oma nõuded ehitusettevõtjale kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis kahe tööpäeva jooksul nõude esitamise alusest teadasaamise päevast arvates.
(3) Omanikujärelevalve tegijale allkirjastamiseks esitatud ehitamise tehniliste dokumentide, millega
tutvumine või nõustumine omanikujärelevalve tegija poolt on vajalik, sisuga mittenõustumise korral
põhjendab omanikujärelevalve tegija allkirjastamisest keeldumist kirjalikult.


§ 8. Määruse kehtetuks tunnistamine


Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. detsembri 2002. a määrus nr 30 „Ehituse
omanikujärelevalve kord” (RTL 2002, 144, 2108) tunnistatakse kehtetuks.


Juhan Parts


Minister


Marika Priske


Kantsler