Termograafia -Olanex Ehitus | Olanex | Teenused | Kontakt | Hinnakiri | Galerii | Huvitavat lugemist
     

Radooni mõõtmine.

 

Raadiumi lagunemisel tekib radioaktiivne gaas radoon, mille laguproduktid tekitavad alfa-kiirguse. Inimese hingamiselunditesse sattudes võib see põhjustada vähki.

Uutes hoonetes ei tohi radooni tase ületada 200Bq/m³.

Piiranguteta ehitustegevus ei ole lubatud kui radooni tase maapinnas ületab 50kBq/m³

PAKUME TEILE VÕIMALUST MÕÕTA RADOONI TASET OMA ERAMUS VÕI KORTERIS.

Kasutame: kaasaaegset seadet, Ramon 2,2  

 

Radooni eritub peamiselt nendes piirkondades, kus diktüoneemakilt on maapinnale liiga lähedal. Elamusse tungib see läbi vundamendi, gaasi võib eralduda ka kraaniveest ja ehitusmaterjalidest. Kuna radoon on raske gaas, on selle pinnasest eritumise korral kõige enam ohustatud keldri- ja esimene korrus. Kõige hõlpsamini võib keldrita elamute ruumidesse radooni lekkida põranda ja vundamendi ühenduskohast. Oluline on välja selgitada lekke peamised allikad.

Vundament, keldripõrand, betoonplaatide praod ja liitekohad tuleb õhukindlalt tihendada. Samuti peab tegema aluspõhja ja kandvate välisseinte liitekohtadega, elektrikaablite ning vee- ja kanalisatsioonitorude läbiviimiskohtadega põrandas.

Kogu elamus, eelkõige aga keldrikorrusel ja esimesel korrusel peab olema tõhus ventilatsioon. Radoon imbub elamusse ka läbi juuspeente pragude betoonplaadis, mille tihendamine on eriti keeruline. Keldriruumidesse tuleks teha õhuaugud, mis üheaegselt parandavad nii ventilatsiooni kui ka vähendavad maapinna ja siseruumide rõhu erinevust. Samas tuleb arvestada, et talvel ei tohiks ventilatsioon olla nii suur, et põrandad jäätuksid, sest see võib omakorda põhjustada niiskusprobleeme. Kui puurkaevuvesi sisaldab radooni, võib selle kasutamine siseruumides kaasa tuua õhus suure radoonisisalduse. Veest õhku eralduva radooni hulk oleneb vee kasutamise viisist ja hulgast, samuti ruumide suurusest ja ventilatsiooni tõhususest.q

allikas:Äripäev,Rein Rannamäe,03.05.2000

 

Mis on Radoon?

Radoon on looduslik radioaktiivne gaas. Värvitu ja lõhnata radoon kuulub intertgaaside hulka, see tähendab ta ei osale keemilistes reaktsioonides. Vees võib ta lahustuda, samuti ka veres ja koevedelikes. Gaasiline olek teeb ta eriliseks teiste uraanirea elementide hulgas, andes talle suurema liikuvuse. Seega, tekkides uraani sisaldavas aines (pinnas, kivim, ehitusmaterjal) on radooni aatom võimeline liikuma aine pooridesse. Sealt edasi on võimalik liikumine difusiooni teel, samuti ka transpordituna õhu ja veega. Kuna radooni radioaktiivse lagunemise poolestusaeg on lühike 3,8 ööpäeva, siis difusiooni teel on tema levik küllalt piiratud. Maapinnast õhku pääsenud radoon hajub atmosfääris - tema sisaldus välisõhus on ainult 10-20 Bq/m3.